Blog

 • Öýüňiz ýa-da edaraňyz üçin SPC poly näme üçin saýlamaly?

  Öýüňiz ýa-da edaraňyz üçin SPC poly näme üçin saýlamaly?

  Öýüňiz ýa-da edaraňyz üçin çydamly, suw geçirmeýän we ajaýyp pol görnüşini gözleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, Daş plastmassa kompozitini aňladýan SPC pollary göz öňünde tutup bilersiňiz.SPC pol, winil we laminat pollaryň iň gowy aýratynlyklaryny özünde jemleýän poluň täze görnüşidir.Ine ...
  Koprak oka
 • Öýüňiz ýa-da işiňiz üçin näme üçin SPC poly saýlamaly?

  Öýüňiz ýa-da işiňiz üçin näme üçin SPC poly saýlamaly?

  Agajyň gözelligini daşyň çydamlylygy bilen birleşdirýän poluň täze görnüşini gözleýän bolsaňyz, SPC pollary göz öňünde tutup bilersiňiz.SPC daş plastmassa ýa-da daş polimer birleşmesini aňladýar.Winil tagtadan ýasalan poluň bir görnüşi, hek daşyndan ýasalan gaty ýadro ...
  Koprak oka
 • "Hytaýda ösen SPC pol zawodymyz bilen hil we çydamlylyk"

  "Hytaýda ösen SPC pol zawodymyz bilen hil we çydamlylyk"

  Hytaýdaky SPC pol zawodymyza hoş geldiňiz!Müşderilerimize 8 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmat edip gelýändigimizi we ýokary hilli SPC pol önümlerini ygtybarly we ygtybarly üpjün ediji hökmünde görkezendigimize buýsanýarys.Pol önümlerimiz lomaý satyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir ...
  Koprak oka
 • "SPC pol zawodymyzy saýlamak: Hil önümleri, aýratyn hyzmat we durnuklylyk"

  "SPC pol zawodymyzy saýlamak: Hil önümleri, aýratyn hyzmat we durnuklylyk"

  Hytaýda ýerleşýän SPC pol zawodymyzy buýsanç bilen tanadýan garaşsyz web sahypamyza hoş geldiňiz.Bu pudakda 8 ýyllyk tejribe bilen, dünýädäki 70-den gowrak lomaý, şertnama we paýlaýyş müşderilerine ýokary hilli SPC pol önümlerini hödürleýäris.In ...
  Koprak oka
 • Hytaýda ýokary hilli SPC GÜL ÜPJÜNÇI

  Hytaýda ýokary hilli SPC GÜL ÜPJÜNÇI

  Hytaýda öňdebaryjy SPC pol zawody hökmünde 8 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäde müşderilere hyzmat edýäris.Müşderilerimize dünýäniň dürli ýurtlarynda satylýan önümlerimiz bilen lomaý satyjylar, potratçylar we distribýutorlar girýär.Şeýle hem, global auditi üpjün edýän özbaşdak web sahypamyz bar ...
  Koprak oka
 • SPC pol: B2B müşderileri üçin iň amatly saýlaw

  SPC pol: B2B müşderileri üçin iň amatly saýlaw

  Hytaýda öňdebaryjy zawod üpjünçisi hökmünde, B2B müşderilerimize ýokary hilli pol çözgütleri bilen üpjün etmegiň möhümdigine düşünýäris.Şol sebäpli çydamly, tygşytly we köpugurly pol görnüşlerine mätäç kärhanalar üçin iň oňat saýlama hökmünde SPC pollary maslahat berýäris.SPC floo ...
  Koprak oka
 • SPC pol - täjirçilik ýerleri üçin iň gowy saýlama

  Öňdebaryjy Hytaý SPC pol zawody hökmünde müşderilerimize ýokary hilli we ygtybarly pol çözgütlerini hödürlemek bilen buýsanýarys.SPC pollarymyz, berkligi, köp taraplylygy we pes tehniki talaplary sebäpli täjirçilik ýerleri üçin iň amatly saýlawdyr.SPC pollary ...
  Koprak oka
 • Ses geçirmeýän diwar panelleri: Bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Sesiň hapalanmagyny azaltmak barada aýdylanda, ses geçirmeýän diwar panelleri ajaýyp çözgütdir.Bu paneller ses tolkunlaryny siňdirmek we diwarlardan, pollardan we potoloklardan geçmeginiň öňüni almak üçin niýetlenendir.Bu makalada ses geçirmeýän diwar hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesini öwreneris ...
  Koprak oka
 • Ses geçirmeýän diwar panelleri barada näme bilmeli?

  Ses geçirmeýän diwar panelleri barada näme bilmeli?

  Akustiki diwar panelleri häzirki zaman öý dizaýnynyň möhüm bölegi.Ses geçirişini izolirlemek üçin ulanylýan materiallar, şeýlelik bilen has uly gizlinlik we rahatlyk üpjün edýär.Ine akustiki diwar panelleri barada ajaýyp maglumatlar.Ilki bilen akustiki diwar panelleriniň köp görnüşi bar, iň köp ...
  Koprak oka
 • Spc poluň aýratynlyklary nämeler?

  Stiliň we saýlamalaryň giň gerimi, stilleriň bu ägirt uly üýtgemegi, halaýan nagyşyňyz we tertip-düzgüniňiz bilen çykmak üçin köp erkinlik berýär.Eger töwekgelçilik edýän bolsaňyz, islenýän görnüşiňizi döretmek üçin dürli reňkler bilen garyşdyryň we deňeşdiriň.Diňe döredijiligiňiz aksyn!Hakyky agaç ýaly dizaýn ...
  Koprak oka
 • EIR, Herringbone nagşy we Boýalan Bevel

  EIR, Herringbone nagşy we Boýalan Bevel

  EIR näme?EIR, “Embossed-in-Register” diýmekdir, hakyky agaç şekillerini döredýän dizaýn çap gatlagynyň agaç dänesinden soň teksturany üpjün edýär.Eliňizi poluň üstünden ylgasaňyz, ajaýyp bir zady görersiňiz.Esasy fotograf bilen gabat gelýän ajaýyp duýgulary duýýarsyňyz ...
  Koprak oka
 • SPC gatyň geljekki ösüş tendensiýasy

  1. Antibakterial SPC poly Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy we saglyk we daşky gurşawy goramak habardarlygynyň yzygiderli güýçlenmegi, esasanam grip we COVID-19 ýaly epidemiki keselleriň täsiri sebäpli sarp edijiler has köp pul töleýärler .. .
  Koprak oka
 • Öý bezegi hakda

  Öý bezegi hakda

  Öý bezegi amatly we özüne çekiji ýaşaýyş meýdançasyny döretmegiň möhüm bölegi.Öýüňizi bezemek, şahsy stiliňizi görkezmäge we öýüňizi şahsyýetiňiziň beýanyna öwürmäge mümkinçilik berýän gyzykly we döredijilik prosesi bolup biler.Öýüňizi bezemegiň dürli usullary bar, ...
  Koprak oka
 • IXPE bilen EVA-nyň arasyndaky tapawut

  IXPE bilen EVA-nyň arasyndaky tapawut

  IXPE diýlip atlandyrylýan elektron biri-birine bagly polietilen köpük materialy. Polietileniň özi zäherli we yssyz.Elektron baglanyşyk prosesi arkaly öndürilýär, zäherli kömekçi serişdäni öz içine almaýar we ýokary temperatura köpükleýji serişdäni ulanýar.IXPE önümleri üznüksiz köpük ulanýar ...
  Koprak oka
 • Spc poly nädip saýlamaly?

  “SPC FLOORING” ekologiýa taýdan arassa we amaly poluň täze görnüşidir.Ajaýyp görnüşi we öndürijiligi sebäpli, sanawdan gysga wagtyň içinde adamlaryň ünsüni özüne çekdi.Öý eýeleriniň köpüsi bezemek üçin SPC FLOORING saýlamaga taýyn ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/26