Blog

 • Iş wagty: 12-22-2022

  SPC pollaryňyzy nädip gurmaly Rigid Winil, patentlenen gulplama ulgamy bilen ýelim az ýüzýän pol hökmünde gurulýar.“Lalegno Rigid Winil” tagtalary açyk ýerlerde, saunalarda ýa-da solariumlarda ulanylmaýar.Floüzýän gurnamalary sebäpli Lalegno Rigid Winil tagtalary gurup bolmaýar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-16-2022

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, SPC poluny suwa batyrmak pola zeper ýetirer, şonuň üçin gündelik durmuşda, SPC polunyň uzak wagtlap siňmegine ýol bermeli däldiris.Emma elmydama tebigy we adam tarapyndan döredilen betbagtçylyklar bolýar, şonuň üçin poluň suwa batyrylmagy gutulgysyzdyr.SPC pol i ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-14-2022

  “Parterre” kaşaň vinil, aşakdaky pudaklar üçin polda we diwarda täjirçilik goşundylary üçin amatlydyr: Korporatiw ýa-da ofis ýerleri, şeýle hem umumy meýdançalar we dynç alyş otaglary Supermarketler, dükanlar, zynjyr dükanlary, azyk we içgi ýaly bölek ýerler söwda nokatlary H ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-09-2022

  Gaty ýadro winil pol, berk ýadrosy bolan PVX pol tagtalarydyr.Ölçegli durnuklylyk üçin güýçlendirilen berk ýadroly in engineenerli winil pol.Gaty ýadro winil, has az çeýeligi bolan berk tagta öwrüler, oňa gurmak we aýak astynda berk duýgy berer.Bu ...Koprak oka»

 • Näme üçin aşhanaňyz üçin SPC poly saýlamaly?
  Iş wagty: 12-06-2022

  SPC gaty winil pol, artykmaçlyk SPC gaty winil pol, Rigid Winil Plank diýlip hem atlandyrylýar, 100% formaldegid erkin bolan ekologiýa taýdan arassa poluň ýokary tehnologiýaly ösüşine esaslanýar.Laminat poldan tapawutlylykda, spc gaty winil pol 100% gyzlyk PVC we ekstr bilen öndürilýär ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-02-2022

  Pol materiallaryny saýlamak barada aýdylanda, köp dürli wariant bar.Daş ulanyp boljak daş, kafel we agaç görnüşleri, banky döwmän şol materiallary meňzeş edip biljek arzan alternatiwalar bar.Iň meşhur alternatiw materiallaryň ikisi lýuks vin ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 12-01-2022

  SPC pollary winil pollara degişlidir we gündelik durmuşymyzda giňden ulanylýar.SPC pollary winil poluň täze öwrülişigi we onuň täsiri LVT, WPC, Laminate we ş.m.SPC poly kim saýlamaly?1. Telekeçiniň eýesi: SPC işewürlik üçin iň amatly bolsa-da ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 11-24-2022

  Lýuks winil plitkalary öýüňiziň ýa-da söwda giňişligiňiziň islendik ýerinde gurup bolýar.Şeýle-de bolsa, suwa çydamly paneller howuz meýdançalary, saunalar we çygly ýaly drena withly otaglar ýaly çygly ýerlerde ulanmak üçin amatly däl.Örän ýokary temperaturaly otaglar barada aýdylanda bolsa, synaglar Qui ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 11-22-2022

  Film gatlagynyň ýerine melamin kagyzy ýokarky gatlak hökmünde ulanýarys, film kagyzynyň we laminat poluň dizaýny we reňki birmeňzeş.Bu ýerde oňa MVP, melamin winil stenti diýýäris, bu hem iň gymmatly stent.MSPC (MVP) adaty laminat pollara garanyňda has çyzylmaga çydamly: Firs ...Koprak oka»

 • LVT öz-özüni siňdirýän pol
  Iş wagty: 11-18-2022

  LVT (Boş gatly pol) ýarym gatly plastmassa pol.Daş we plitkalara alternatiwa hökmünde ulanylyp bilinjek daş we plitkalara alternatiwa hökmünde ulanyp boljak ýokary derejeli elastik pol., Şol bir berk berklik, ýöne ondan has ýeňil, has ýyly gurluşy üpjün edýär, şeýle hem ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 11-16-2022

  Kompozit diwar, ösen önümçilikde öndürilen ýokary öndürijilikli bina içerki bölüminiň täze nesli.Dürli gurluşyk materiallaryndan ýasalyp, adaty kerpiçleri we plitalary çalyşýar., Çalt gurluşygyň aýdyň artykmaçlygy.1. Kompozit diwar tagtasynyň aýratynlyklary ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 11-11-2022

  SPC poly daş plastmassa birleşýän material bolup, daş plastmassa pol diýlip hem atlandyrylýar.Çig mal, gysylan we plastmassa görnüşinde kalsiý poroşokyndan ýasalan pol.Daşary ýurtda gaty meşhur we adatça aşhanalary, otaglary we beýleki ýerleri asfaltlamak üçin ulanylýar.Bu birneme daşky gurşawly ...Koprak oka»

 • Utop spc poly beýleki spc pollardan nähili tapawutlanýar?
  Iş wagty: 11-09-2022

  Bazardaky SPC daş plastmassa pol, senagat standart görnüşleriniň ýoklugy sebäpli çylşyrymly we hili deň däl.UTOP pollary, Hytaý tokaý önümleri assosiasiýasynyň Daş agaç plastmassa şahasynyň daş agaç plastmassa pol toparynyň standartyna laýyklykda öndürilmeli ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 11-04-2022

  Täze materiallaryň peýda bolmagy bilen poluň bezegi indi keramiki plitalar we agaç pollar agdyklyk etmeýär.Köp adamlar täze önümleri synap görýärler we öwýärler.Haýsy pol materiallaryny satyn almaga mynasyp?Daşky gurşawa arassa we aşaga çydamly SPC poluň hem t ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 11-03-2022

  Agaç plastmassa birleşmesi, ýokary dykyzlykly polietilen we agaç süýümine esaslanýar, bu bolsa plastmassa we agaç aýratynlyklarynyň bardygyny kesgitleýär.1) Gowy gaýtadan işlemek agaç plastmassa birleşmesinde plastmassa we süýüm bar, şonuň üçin agaç bilen gaýtadan işlemek häsiýetine eýe.Bu bolup biler ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 10-28-2022

  Agaç plastmassa poluň artykmaçlyklary (1) Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy.Çygly we köp suwly gurşawda agaç önümleriniň çyglylygynda aňsat çüýremek, giňelmek we deformasiýa meselesi, adaty agaç önümlerini ulanyp bolmaýan şertlerde ulanylyp bilner.(2) A ...Koprak oka»

123456Indiki>>> Sahypa 1/2