Poluň suwa çümmegi meselesini nädip çözmeli?

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, SPC poluny suwa batyrmak pola zeper ýetirer, şonuň üçin gündelik durmuşda, SPC polunyň uzak wagtlap siňmegine ýol bermeli däldiris.Emma elmydama tebigy we adam tarapyndan döredilen betbagtçylyklar bolýar, şonuň üçin poluň suwa batyrylmagy gutulgysyzdyr.SPC poly siňdirilse näme etmeli?Bu gün, SPC poluň suwa batyrylmagynyň dikeldiş maslahatlary barada gürleşeris.

SPC poluň suwy dikeltmek boýunça maslahatlar 1: eger SPC polundaky suw kiçijik bir ýer bolsa, SPC poluň etegini aýryp bilersiňiz, giňelme bogunyny açyp bilersiňiz, suwy arassa bugarmak üçin giňelme birleşmesine bil baglap, soňam goýberiň SPC poly guratmak işi, takmynan bäş günden ýarym aýa çenli doly guramagy gazanmaly.Mundan başga-da, SPC poluny açmaň, ýere ep-esli zeper ýetirer, çynlakaý bolsa dikeldip bolmaz.

SPC poluň suwy dikeltmek boýunça maslahatlar 2: gurak bolmagy üçin gysga wagtyň içinde ýerüsti suwdan başga-da, SPC poluny çynlakaý siňdirmezlik üçin, suw buglaryny siňdirmek üçin SPC polda bar bolan tozan sorujynyň kiçijik bir bölegi ýa-da guratmak üçin sowuk howa bilen saç guradyjyny ulanyň.Heatingyladyş we guramak sebäpli ýeriň ýarylmagynyň we deformasiýasynyň öňüni almak üçin gyzgyn howany ulanmaň.Dykylýan ýer birneme uludyr, howany sowatmak, otagyň gapylaryny we penjirelerini ýapmak, kondisioneri has pes temperatura açmak üçin ulanyp bilersiňiz, köpüsi bir ýa-da bir günüň içinde gurap biler.

SPC poly siňdirýän dikeldiş maslahatlary 3: SPC poly çynlakaý siňdirilen bolsa, poly deformasiýa bolmazdan mümkin boldugyça gury saklamaly.Şertler rugsat berse, sahypany arassalanyňyzda, SPC ýadro pol zawodynyň hünärmen müşderi hyzmat işgärlerine saýtda işlemek üçin habar bermeli.Dürli materiallar sebäpli bejergiden soň SPC poly we laminat poly suwa batyrylýar.Pol bölekleýin çalşylmaly bolsa, çalşylmaly poluň inwentarlary we partiýasy işçiler gapydan öň barlanmalydyr, sebäbi asyl pol bilen birmeňzeş reňkli we spesifikasiýaly pol ulanylyp bilner, ýogsam , täsiri ideal bolmaz.

SPC köp artykmaçlygy sebäpli köp maşgalanyň bezeg materiallary üçin ilkinji saýlama boldy, ýöne haýsy gatda bolsa-da, gündelik ulanylanda tehniki hyzmat we tehniki hyzmatlara üns bermeli.SPC poluň suwa çümmegi meselesine duşsaňyz, howsala düşmäň, biz tarapyndan jemlenen birnäçe maslahatlara göz aýlap bilersiňiz.


Iş wagty: 16-2022-nji dekabry