UTOP-a hoş geldiňiz

Qualityokary hilli spc pollary, lvt pollary we diwar örtük panellerini öndürýäris, iň ýokary ülňülere laýyk takyklyk we çydamlylyk bilen öndürilen, dünýädäki müşderilerimiziň ynamyny gazanyp, ýokary hilli önümlerimize buýsanýarys.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Deňi-taýy bolmadyk hil, ajaýyp müşderi hyzmaty we bäsdeşlik nyrhlary üçin SPC pollary, LVT pollary we içerki diwar panellerini ygtybarly üpjün ediji hökmünde saýlaň.Diňe iň oňat materiallary ulanmak we berk hil gözegçilik çärelerini ulanmak borjumyz, öndürýän önümlerimiziň iň ýokary pudak standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Bu pudakda köp ýyllyk tejribe bilen lomaý satyjylaryň, potratçylaryň we distribýutorlaryň üýtgeşik zerurlyklaryna düşünýäris we her bir müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyk gelýän çeýe, ýöriteleşdirilen çözgütleri üpjün etmek üçin ýadawsyz işleýäris.

 • Synag sargytlaryny barlamak we kabul etmek üçin müşderiler üçin mugt nusgalar berip bileris.Mundan başga-da, uly sargyt edeniňizde aýratyn arzanladyş alyp bilersiňiz.

  MUGT MESELE

  Synag sargytlaryny barlamak we kabul etmek üçin müşderiler üçin mugt nusgalar berip bileris.Mundan başga-da, uly sargyt edeniňizde aýratyn arzanladyş alyp bilersiňiz.

 • UTOP - Güýçli üpjünçilik kuwwaty bolan, lomaý satyjylara, distribýutorlara we satyjylara hyzmat edýän ýokary ygtybarly we durnukly zawod. Şeýle hem oem odm sargytlaryny kabul ediň.

  BIZI ST Güýçlerimiz

  UTOP - Güýçli üpjünçilik kuwwaty bolan, lomaý satyjylara, distribýutorlara we satyjylara hyzmat edýän ýokary ygtybarly we durnukly zawod. Şeýle hem oem odm sargytlaryny kabul ediň.

 • Bize ISO 9001, ISO 14001, CE, FloorScore, SCS Global Services sertifikaty berildi

  ÖNÜMLER KERTIFIKATY

  Bize ISO 9001, ISO 14001, CE, FloorScore, SCS Global Services sertifikaty berildi

Bazary, önümçilik tendensiýalaryny we has köp müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ösen tehnologiýalary we önümleri ösdürmäge we gözlemäge höwes edýäris.Önümlerimiz 50-den gowrak ýurda eksport edilýär.

biz kim

Zawodymyza hoş geldiňiz!SPC pollary, LVT pollary, diwar panellerini we pol esbaplaryny öňdebaryjy öndüriji hökmünde müşderilerimize ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan ýokary hilli önümler bermäge borçlanýarys.Bu pudakda 8 ýyldan gowrak tejribe toplap, dünýädäki 70-den gowrak lomaý, şertnama we paýlaýyş hyzmatdaşlaryna hyzmat etmäge mümkinçilik berýän ýokary ussatlyk bilen abraý gazandyk.

Bizi bäsdeşlikden tapawutlandyrýan zat, hil we täzelik üçin üýtgewsiz yhlasymyzdyr.Döredýän her önümimiziň iň ýokary standartdygyny üpjün etmek üçin iň täze önümçilik usullaryny we iň häzirki zaman enjamlaryny ulanýarys.Mysal üçin, SPC pollarymyz daş tozy we polimer materiallarynyň täsin kombinasiýasy bilen ýasalýar, netijede diňe bir ajaýyp çydamly we suwa çydamly bolman, eýsem ekologiýa taýdan arassa we saklamak aňsat bolan önüm öndürilýär.

Hil taýdan ygrarlylygymyzdan başga-da, müşderilerimiziň hersine şahsy hyzmat bermek mümkinçiligimize buýsanýarys.Köpçülikleýin sargyt goýmak isleýän kiçi bir kärhana bolsaňyz ýa-da ýörite pol çözgütlerine mätäç potratçy bolsaňyz, siziň ähli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin bilimimiz, tejribämiz we çeşmelerimiz bar.

Şonuň üçin poluňyza ýetmek üçin ygtybarly hyzmatdaş gözleýän bolsaňyz, zawodymyzdan başga bir zat gözlemäň.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda has giňişleýin öwrenmek we hil we innowasiýa baradaky ygrarlylygymyzyň edip biljek tapawudyny görmek üçin şu gün bize ýüz tutuň!

 • kooperatiw müşderisi
 • kooperatiw müşderileri
 • Müşderi zawodymyza baryp görýär
 • Müşderi zawoda baryp görýär
 • Müşderi
 • Müşderiler zawodymyza baryp görýärler
 • Müşderiler zawoda baryp görýärler
 • Zawodly müşderiler
 • Müşderiler
 • Hyzmatdaş müşderimiz
 • Hyzmatdaş müşderilerimiz
 • Müşderimiz
 • kooperatiw müşderileri
 • utop müşderileri