අප ගැන - හොබෙයි Utop ටෙක්නොලොජීස් සමාගම, සීමාසහිත

අපි ගැන

• UTOP SPC Flooring

As a leading SPC floor manufacturer and supplier in Hebei Province, China. UTOP is an industry and trade integrated enterprise integrating production, research&development and sell. Meanwhile, UTOP had been in manufacturing SPC vinyl flooring since 2014, the beginning period that SPC flooring was emerged. It is one of the first batch enterprises in this field.

We have 8 complete production lines, including the processes of extruding, UV coating, cutting, slotting and packaging, covering the entire production chain from start to finish. In addition, we have more than 200 professional workers to ensure the normal progress of production, with a maximum production of 20,000 square meters per day.

Besides high quality raw materials and state-of-the-art production facilities, we execute serious safety and quality control system to ensure all SPC flooring products we deliver are best quality. Our products having been exported to over 50 countries spanning the whole world and gain highly recognized by local customers. We will keep launching new products to improve our competition and providing more choices for local customers and markets in interior decoration field.

ss_01

•  Why choose us ?

8 PRODUCTION LINES

8 advanced equipment can reduce production loss and guarantee short production time and timely delivery.

1000+ M2 WORKSHOP

Large workshop guarantees the large output and workshop management running. And it can certify our enterprise strength to serve better for large order customers.

20,000 M2 DAILY CAPACITY

8 advanced equipment can reduce production loss and guarantee short production time and timely delivery.

5 QUALITY INSPECTION

We have strict quality control system to inspect our products before, during and after production.

300+ COLOR RANGES

Our products cover SPC flooring,wall panels and accessories and each have wide ranges options to save your selection and seeking time.

24 h SERVICE

We have more than 20 professional sales representatives to reply your consultation, recommend flooring and quote your inquiries.

未标题ss

•  Benefit from our advantages

100% CUSTOMER SATISFACTION

We aim to get customers'satisfaction with qualified products,professional support and rapidly trouble removal to eliminate customers' worries

10000 CLASSICAL PROJECTS

Our products have exported to more than 50 countries and gain high reputation from our customers and agents. They certify our quality and popularity.

FREE SAMPLE

We can supply free samples for customers to test and accept trial orders. Besides, you can get special discount when you order large orders.

ECO-FRIENDLY

All our vinyl flooring products do not contain heavy metals,phthalate, methanol and other harmful substances. It does no harm to human body and the environment. You can move your house as soon as your flooring decoration finished without worrying absorbing harmful VOC substances, thereby having an adverse impact on your health.

INHERENT SAFETY FEATURES

In addition to formaldehyde free, our vinyl flooring products have 100% waterproof properties, NFPA Class B fire rating and R9 slip resistance performance. Its inherent safety features make our products perfectly meet the safety requirements for commercial and residential flooring.

FLOORSCORE CERTIFIED

All our vinyl flooring products are FloorScore certified.FloorScore is the most recognized indoor air quality (IAQ) certification standard for hard surface flooring materials,adhesives, and underlayments. Most of us spend as much as 90% of our lives indoors, choosing FloorScore certified flooring means you're choosing a healthy lifestyle for your family.

CE CERTIFIED

All our vinyl flooring products are CE certified. It certifies that our flooring products have met the requirements of Regulation for the Marketing of Construction Products R305/2011 and related standards European harmonized standard EN 14041 in terms of safety, environmental protection, health and consumers protection. All our flooring products are quality assured, you can purchase our products without worries.

PET-FRIENDLY

Pets bring our laughs and fun. They are our families.However, pets also bring troubles to pet owners as their sharp claws always tend to damage the floor surface. Our vinyl flooring products provide superior wear and scratch resistance to allows your pets walking on the floor freely without damaging your floor surface.

EASY CLEANING

Our vinyl flooring products are waterproof and stain resistant. It only requires regular vacuuming or sweeping and occasional mopping. Normal dirt and debris can be easily swept away with a broom. Sticky spots can be easily removed with a wet mop for a more intense clean. It is a great choice for busy householders and shop owners.

3

2

1

Please feel free to send us a free consultation

· Supported by Strong Professional R&D Personnel

පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නිලධාරීන් අපට දිගින් දිගටම නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම හා දකුණු පළාත් මහලේ වෙළෙඳපොළ නායකත්වය නව සැලසුම් ගවේෂණය උපකාර කරන්න.

ඒ වගේම අපි වෘත්තීය සේවා සැපයීම සඳහා අත්දැකීම් වසර 10 කට වඩා වැඩි 20 වෘත්තීය ජාත්යන්තර වෙළෙඳ කාර්ය මණ්ඩල තියෙනවා.

· Choose UTOP SPC Floor, UR TOP Choice.

උණුසුම්-විකිණීම UTOP දකුණු පළාත් බිම් ඇතුරුම් එවැනි එක්සත් ජනපදය, යුරෝපීය රටවල්, අග්නිදිග ආසියානු රටවල්, අප්රිකානු රටවල් සහ එසේ මත පරිදි, ලොව පුරා සියලු විකුණනු කොට ඇත.

ෙහෙබ් UTOP ෙටක්ෙනොෙලොජීස් කම්පැණි ලිමිටඩ්. ලිමිටඩ්, සංචාරය කිරීමට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඕනෑම අවස්ථාවක.

2 (1)
2 (2)
2 (3)